Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Techirghiol

Telefon: +40 241 735 764

Biblioteca școlii

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A BIBLIOTECII LICEULUI TEORETIC ,,EMIL RACOVIŢĂ TECHIRGHIOL

 

După Regulament Cadru aprobat prin OMEC nr. 757 din 27.10.2011, elaborat de Comisia Naţională a Bibliotecilor

Biblioteca şcolară este organizată în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar.

            Misiuni şi funcţii

            Biblioteca Liceului Teoretic ,,Emil Racoviţă este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. Este o bibliotecă cu caracter enciclopedic răspunzând cerinţelor de formare, documentare, lectură, recreere şi studiu ale elevilor, cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din şcoală.

Structura

            Biblioteca Liceului Teoretic ,, Emil Racoviţă” este o bibliotecă de drept public fără personalitate juridică şi care funcţionează într-o unitate cu următoarele forme de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal. Bibliotecarul şcolar este personal auxiliar cu studii de specialitate conform art 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi este încadrat cu normă întreagă.

Activităţi şi servicii

            Având în vedere schimbările permanente din societate, nivelul din ce în ce mai complex al evoluţiei personalităţii copilului/adoleşcentului, bibliotecile şcolare exercită un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, în informarea şi menţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu. Prin activitatea sa biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său precum şi obiectivelor educaţionale pe etape de studii şi profiluri de învăţământ.

            Biblioteca Liceului Teoretic ,,Emil Racoviţă” colecţionează, organizează şi conservă cărţi. Colecţiile bibliotecii sunt puse în valoare prin:

       împrumut la domiciliu

       studiu în bibliotecă

Biblioteca împreună cu cadrele didactice organizează activităţi complexe privind:

       stimularea interesului pentru lectură şi îndrumarea elevilor,

       studiul individual al elevilor şi îndrumarea în tehnicile de muncii intelectuale,

       educaţia permanentă a elevilor,

       asigurarea studiului individual al cadrelor didactice în şcoală.

Programul de funcţionare al bibliotecii este următorul:

Luni – Vineri 800 – 1600         

Pentru folosirea colecțiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă. Înscrierea se  face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte,  când se întocmește FIȘA DE ÎMPRUMUT LA BIBLIOTECĂ şi este înregistrat în programul bibliosoft. Pentru completarea corectă  şi completă a fișei de înscriere, utilizatorul/ cititorul, trebuie să prezinte bibliotecarului carnetul de note si buletinul de Identitate sau cartea de identitate.  Odată cu înscrierea sa la bibliotecă elevul sau profesorul se obligă să respecte regulamentul bibliotecii. Elevii si profesorii pot împrumuta maxim 5 cărţi  o dată, pe un termen de două săptămâni, cu posibilitate de prelungire  până la treizeci  de zile. De asemenea cărţile se returnează în aceeaşi stare în care au fost împrumutate lucru valabil atât pentru elevi cât şi pentu profesori.
NU SE POT IMPRUMUTA: DICȚIONARE, ATLASE, ALBUME, CĂRȚI RARE SAU ÎNTR-UN SINGUR EXEMPLAR, REVISTE, HĂRȚI, ENCICLOPEDII. ACESTEA SE POT STUDIA ȘI FOLOSI NUMAI LA SALA DE LECTURĂ, ÎN BIBLIOTECĂ.

            Nu se pot împrumuta cărţi în perioadele de inventar, concediu de odihnă legal, concediu medical. Perioada 15 mai-15 iunie a fiecărui an şcolar, pentru că este perioada de încheiere a anului şcolar, este și perioada de recuperare a cărţilor împrumutate.

            La fiecare sfârşit de an şcolar elevii claselor a-XII-a şi a-VIII-a trebuie să prezinte FIŞA DE LICHIDARE pentru a li se elibera actele de studii.

            Lichidarea drepturilor băneşti sau a actelor (cartea de muncă) către cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice trebuie făcută numai după ce aceştia prezintă o dovadă că au restituit toate cărţile împrumutate. În caz contrar persoanele care se fac răspunzătoare de aceasta plătesc amendă sau contravaloarea cărţilor nerecuperate.

            Comisia de sprijin a bibliotecii este formată din profesori, este numită în fiecare an de director şi bibliotecar si are ca atribuţii:

       să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la cadrele didactice şi elevi,

       să interprindă acţiuni în colaborare cu biblioteca, şi anume: simpozioane, expoziţii, recenzii etc.

       să propună spre achiziţie şi să sprijine bibliotecarul în acţiuni de achiziţie carte pentru îmbogăţirea fondului,

Atribuţiile bibliotecarului

            Bibliotecarul Liceului Teoretic ,,Emil Racoviţă” verifică periodic fişele cititorilor şi înştiinţează diriginţii, profesorii, comisia de sprijin a bibliotecii, elevii responsabili pe clasă cu biblioteca şi directorii despre eventualele nereguli apărute.

            De asemenea mai are şi alte atribuţii cum sunt:

            – organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia conform normelor legale,

            – constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice,

            – ţine evidenţa fondului de publicaţii,

            – răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor,

            – oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei,

            – îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor.

Atribuţiile profesorilor diriginţi în legătură cu biblioteca liceului:

1)      Să anunţe de fiecare dată când un elev intenţionează să se transfere la altă şcoală sau este exmatriculat pentru a recupera cărţile de la acesta,

2)      Să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la elevi,

3)      Să desemneze un elev din clasă responsabil cu biblioteca,

4)      Să verifice periodic fişele elevilor.

Atribuţiile elevilor responsabili pe clasă cu biblioteca:

1)      Să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la colegii de clasă,

2)      Să anunţe bibliotecarul când un coleg de clasă vrea să plece prin transfer la altă şcoală sau este exmatriculat, pentru ai face fişa de lichidare,

3)      Să informeze colegii în legătură cu modalitatea de înscriere la bibliotecă şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii,

4)      Să sprijine bibliotecarul în activitatea de popularizare a colecţiilor bibliotecii, a noutăţilor,

5)      Să informeze clasa şi dirigintele de acţiunile care au loc în colaborare cu biblioteca.

 

            Drepturile şi îndatoririle cititorilor:

1)      accesul liber şi gratuit la fondul de carte al bibliotecii,

2)      să respecte termenele de restituire a publicaţiilor împrumutate,

3)      să evite pierderea sau deteriorarea publicaţiilor,

4)      să fie respectuoşi şi să păstreze ordinea şi liniştea la sala de lectură în bibliotecă.

 

Finanţarea bibliotecii şi recuperarea documentelor pierdute

Finanţarea bibliotecilor şcolare se face din bugetul anual  al unităţilor de învăţământ de stat sau privat în cadrul cărora funcţionează, conform prevederilor legale în vigoare şi de asemenea din sponsorizări obţinute din partea unor organizaţii nonguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societăţi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Ministerul Educaţiei prevede în bugetul propriu fonduri destinate exclusiv  pentru achiziţia documentelor specifice bibliotecilor din subordine.

Susţinerea financiară şi logistică a bibliotecilor se poate realiza şi din resurse extrabugetare: donaţii, sponsorizări, transfer de documente, mobilier, aparatură etc.

Conform Regulametului de organizare şi funcţionare al bibliotecilor şcolare şi Legii Bibliotecii 334/2002 Recuperarea cărţilor pierdute se face împreună cu Departementul Contabilitate şi Directorul general, în funcţie de prevederile Legii Bibliotecii, nr. 334/31.05.2002, apărută în Monitorul Oficial al României şi anume:

1) fizic prin înlocuirea cărţii pierdute cu alta identică,

2) valoric, prin achitarea unei sume echivalente cu de 5 ori preţul mediu de achiziţie al bibliotecii din anul precedent.

Eliminarea  documentelor din colecţiile bibliotecii, se aplică bunurilor culturale comune, uzate fizic si moral, după o perioadă de minim 6 luni de la achiziţie prin hotărârea conducerii bibliotecii si conform cu prevederile Legii Bibliotecii, nr. 334 / 31 05. 2002. Operaţiile de intrare şi ieşire a publicaţiilor  se fac numai pe baza unui act doveditor: factură, specificaţie, proces verbal sau act de donaţie.

Personalul

Personal de specialitate, bibliotecarul este retribuit cu normă întreagă. Bibliotecarul este subordonat directorului şi directorului adjunct ai unităţii, cu care va avea o colaborare continuă şi oportună cu pivire la buna organizare şi funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare în realizarea obiectivelor stabilite la nivel instituţional. Evaluarea activităţii bibliotecarului şcolar se realizează pe baza indicatorilor de performanţă, a descriptorilor de calitate din fişa postului/de evaluare realizată prin respectarea fişei – cadru a postului şi fişei – cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. Perfecţionarea bibliotecarilor se realizează prin: studiu individual, cursuri de perfecţionare, consfătuiri, schimburi de experienţă, acţiuni metodice, etc. organizate în cadrul C.C.D. Constanţa. Bibliotecarul are obligaţia de a-şi perfecţiona pregătirea profesională prin  participarea la cursurile de perfecţionare şi la întâlnirile de specialitate organizate de forurile tutelare, precum şi prin schimbul de experienţă si studiu individual. Bibliotecarul şcolar va fi informat despre deciziile consiliului profesoral şi consiliului de administraţie cu privire la aspecte care implică activitatea bibliotecii şcolare. Îndrumarea şi controlul bibliotecarului şcolar se fac de către directorul unităţii de învăţământ, respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul inspectoratului şcoar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Bibliotecar Aurelia Calotescu